05 Ara, 2020

Pandemi Döneminde VERBİS Kayıt Süreci

Daha önceki bilgilendirmelerimizde de belirttiğimiz gibi, Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir. Son olarak, sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Kurul’un daha önce ilan ettiği yönde, veri sorumlularına bahsi geçen yazının gönderilmeye başlandığı ve yazı ile veri sorumlularına 30 günlük süre tanındığı görülmüştür. Yazıda aşağıdaki hususlar vurgulanmıştır:

  • “… Başkanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayınızın 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamınızın 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen VERBİS’e kayıt başvurusunda bulunmadığınız tespit edilmiştir.Bu tespite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, 2019 yılı verilerine göre “yıllık çalışan sayısı 50’den çok” veya “yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok” olma kriterini taşıyor iseniz Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeniz gerektiğinin bildirilmesine, … yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz için bu yazının gönderildiği tarihten itibaren tarafınıza otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir”

Görüleceği üzere Kurul, 2020 yılının bitmesine az bir zaman kala, 2019 yılı verilerine göre VERBİS kaydını gerçekleştirmesi gereken veri sorumlularına bildirimde bulunmuştur. Bu bildirimde dikkat çeken kısmın ise, Kurul’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığı veriye dayalı olarak bu bildirimde bulunmasına karşın, veri sorumlusuna “kriterini taşıyor iseniz” diyerek, yazıya itiraz etme ve bu tespitin hatalı olduğunu bildirme imkanının tanınmış olduğunu düşünüyoruz.

Mali bilanço büyüklüğünün, “ciro” olarak ele alınması gerektiği geçmişte Kurul tarafından bildirilmiştir. Bu konuda herhangi bir yorum farkı henüz tarafımıza ulaşmamışsa da, hem mali bilanço hem de cironun azalması veya artması yıl içinde mümkündür. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, veri sorumlularının mali büyüklüklerinin ve çalışan sayılarının azaldığı gerçeği de göz önüne alındığında durum daha karmaşık bir hale gelmektedir.

Bilindiği üzere, Kurul’un 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı ilgili kısmı şöyledir;

  • “… Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ncı maddesi göz önünde bulundurularak; 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına…”

Kurul, herhangi bir andaki çalışan sayısının veya mali büyüklüğün tespitinin mümkün olmaması sebebiyle kanaatimizce “yıllık” sayıları dikkate alacağını belirtmiştir. Bununla birlikte Yönetmelik ilgili hükmünü aydınlatmak amacıyla çıkartılmış olan karar dahi izaha ve aydınlatılmaya muhtaçtır. Özellikle 2019 verileri, VERBİS kayıtları için son günün 2020 yılı içinde olması sebebiyle tartışmaya açık bir durumdadır.

Şirketlerin mali yılları değişiklik gösterebilmekle birlikte, mali büyüklük anlamında ilgili şirketin kendi mali yılının dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.Çalışan sayısına geldiğimizde ise, bu sayının takvim yılı mı yoksa mali yıl mı olduğu kanaatimizce net değildir.

Bu noktada Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi 3. Fıkrasını anımsatmak isteriz;

  • “(3) Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurumdan ek süre talep edebilirler. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere ek süre verebilir.”

Yani kayıt için gerçekten bir mani var ise, Kurul’dan ek bir otuz günlük süre talep edilmesi mümkün görünmektedir. Bu süre talebiyle birlikte, mali büyüklük ve çalışan sayısı bakımından istisna kapsamında olunduğuna dair talepte bulunulmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.


Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram