[:tr]ISO 27001 BGYS[:en]ISO 27001 [:]

[:tr]

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmeti ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgesine sahip olurken risklerinizi azaltabilir, iş faydalarınızı arttırabilir ve işinizin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

[mnky_heading title=”ISO 27001 BGYS Uyum ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı” heading_tag=”h2″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″]

Bilgi kurumların en değerli varlıklarından biridir. Bilgi; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olabilir. İş süreçleri içerisinde oluşturulan bilgi; işlenir, kullanılır, paylaşılır, saklanır ve güvenli şekilde ortadan kaldırılabilir. Şirketlere rekabetçi avantajlar sağlayan ve kurumların farklılaşmasını sağlayan bilgi iş ihtiyaçlarına uygun olarak elbette korunmalıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS); Bilgi varlıklarımızın güvende tutulmasına yardımcı olmak amacıyla en etkin sistematik yaklaşımı, en iyi uygulamaları ve yönetim sistemi çerçevesini sunmaktadır. Kısaca BGYS; Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır.

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetimiz ile ISO 27001 / BGYS belgesine sahip olurken risklerinizi azaltabilir, iş faydalarınızı arttırabilir ve işinizin sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Kurumunuza risk temelli bir metodoloji ile yaklaşarak bilgi varlıklarınızın güvenliğinin sağlanmasını ve korunmasını amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz deneyimle, kurumların BGYS kurulum, işletim ve sertifikasyon süreçlerinden her seviyede en iyi faydayı sağlayabilmelerine imkan sunuyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları:

 • Kurumun güvenilirlik, prestij ve imaj algısında artış
 • Pazarda gelişmiş profil ve rekabet avantajı sağlanması
 • Üretim, hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması
 • Müşterilerin mevcut veya gelecekte beklenen taleplerini karşılayabilir olmak
 • Müşteriler ve diğer ilgili taraflarla olan güvenin artması
 • Sektörel yasal yükümlülükler, mevzuatlar ve düzenlemeler ile uyumluluğun sağlanması
 • Etkin bir risk yönetiminin sağlanması
 • Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi
 • Azalan dava ve yasal ücretler
 • Personel alımı konusunda iyileştirme ve çalışan motivasyonunda artış

Bilgi güvenliği risklerinin yönetilebilmesi için önerilen güvenlik kontrolleri aşağıdaki hizmet kapsamımız içerisinde yer almaktadır.

ISO 27001 BGYS Danışmanlık Hizmetimizin Kapsamı:

 • 1. Boşluk Analizi
 • 2. Kuruluş Bağlamı
 • 3. Liderlik
 • 4. Planlama
 • 5. Destek
 • 6. İşletim
 • 7. Performans Değerlendirme
 • 8. Sürekli İyileştirme
 • EK-A Referans Kontrolleri;
  • 5 Bilgi Güvenliği politikaları
  • 6 Bilgi Güvenliği organizasyonu
  • 7 İnsan Kaynakları güvenliği
  • 8 Varlık yönetimi
  • 9 Erişim kontrolü
  • 10 Kriptografi
  • 11 Fiziksel ve çevresel güvenlik
  • 12 İşletim Güvenliği
  • 13 Haberleşme Güvenliği
  • 14 Sistem temini, geliştirme ve bakımı
  • 15 Tedarikçi İlişkileri
  • 16 Bilgi Güvenliği ihlal Olayı yönetimi
  • 17 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği hususları
  • 18 Uyum

Uyumluluk, Belgelendirme ve Sürdürülebilirlik kategorilerinde sunduğumuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

[mnky_heading title=”BGYS Eğitimleri” heading_tag=”h2″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″]

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Amacımız kurum bünyesindeki BGYS kapsamına giren çalışanlara bilgi güvenliğinin temel kavramları ve önemi, bilgi güvenliğine yönelik riskler ve alınması gereken önlemler konusunda farkındalık kazandırmaktır. Fiziksel güvenlik ve siber güvenlik açısından verinin gizliliği, erişilebilirliği ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik metotları ile ilgili politika, standart, çerçeve, mevzuat ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir.

ISO 27001 Farkındalık Eğitimi

Amacımız risk temelli bir metodoloji ile bilgi varlıklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmaktır. Süreç, Boşluk Analizi, BGYS Kapsamının Belirlenmesi, Görev Tanımlarının Hazırlanması, Risk ve Fırsatların Belirlenmesi, Doküman Oluşturma (Politika, Prosedür, Kayıt, Faaliyet ve Raporlar), İşletim, Performans Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme adımlarının detaylandırılmasını kapsar.

iso 27001 bgys eğitimi
[:en]

With the Information Security Consultancy Service, you can reduce your risks, increase your business benefits and ensure the continuity of your business while having the ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) certificate.

[mnky_heading title=”ISO 27001 ISMS Compliance and Sustainability Consultancy” heading_tag=”h2″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″]

Information is one of the most valuable assets of institutions. Information; It can be in verbal, written or electronic form. Information created within business processes; can be processed, used, shared, stored and safely disposed of. Of course, information that provides competitive advantages to companies and differentiation of institutions must be protected in accordance with business needs.

ISO 27001 Information Security Management System (ISMS); It offers the most effective systematic approach, best practices and management system framework to help keep our information assets safe. In short, ISMS; It is the protection of confidentiality, integrity and availability of information.

With our Information Security Consultancy Service, you can reduce your risks, increase your business benefits and ensure the continuity of your business while having ISO 27001 / ISMS certificate. We aim to ensure the security and protection of your information assets by approaching your organization with a risk-based methodology. With the experience we have, we enable organizations to get the best benefit from ISMS installation, operation and certification processes at every level.

Benefits of Information Security Management System

Increase in trust, prestige and image perception of the institution Providing an improved profile and competitive advantage in the market Ensuring production, service and business continuity Being able to meet current or future demands of customers Increased trust with customers and other interested parties Ensuring compliance with sectoral legal obligations, legislation and regulations Ensuring an effective risk management Controlling access to information resources Reduced litigation and legal fees Improving staffing and increasing employee motivation The recommended security controls for managing information security risks are included in our service scope below.

Scope of our ISO 27001 BGYS Consultancy Service

 • 1. Gap Analysis
 • 2. Organization Context
 • 3.Leadership
 • 4. Planning
 • 5. Support
 • 6. Operation
 • 7. Performance Evaluation
 • 8.Continuous Improvement ANNEX-A Reference Checks;
 • 5 Information Security policies
 • 6 Information Security organization
 • 7 Human Resources security
 • 8 Asset management
 • 9 Access control
 • 10 Cryptography
 • 11 Physical and environmental security
 • 12 Operational Security
 • 13 Communication Security
 • 14 System supply, development and maintenance
 • 15 Supplier Relations
 • 16 Information Security Violation Incident Management
 • 17 Information security aspects of business continuity management
 • 18 Harmony

Please click to get detailed information about our ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) services we offer in Compliance, Certification and Sustainability categories.

[mnky_heading title=”ISMS Trainings” heading_tag=”h2″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″]

Information Security Awareness Training

Our aim is to raise awareness of the employees within the scope of ISMS on the basic concepts and importance of information security, the risks regarding information security and the measures to be taken. In terms of physical security and cyber security, information is given about the policies, standards, framework, legislation and best practices regarding security methods that ensure the confidentiality, accessibility and integrity of data.

ISO 27001 Awareness Training

Our aim is to raise awareness about the protection of information assets with a risk-based methodology. The process covers the detailing of Gap Analysis, Determination of ISMS Scope, Preparation of Job Descriptions, Identification of Risks and Opportunities, Document Creation (Policy, Procedure, Registration, Activities and Reports), Operation, Performance Evaluation and Continuous Improvement.

iso 27001 bgys eğitimi
[:]