[:tr]KVKK Sanatları[:en]KVKK Arts[:]

[:tr]

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uyum sürecinin başarıya ulaşması ve işletmenize gerçek anlamda fayda yaratması için hukuk, siber güvenlik ve yönetişim disiplinlerini bir araya getiriyoruz. Eğer amacınız sadece kağıt üzerinde uyumlu hale gelmek değil, işinize değer katmak ise biz hazırız.

[mnky_heading title=”Uçtan Uca KVKK Uyum ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″ css_animation=”fadeIn”]

Amaç

6698 Sayılı Kanun’a uyum süreci danışmanlığının amacı kurumda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek kişisel verileri muhafaza etmek ve gereken hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

Kurum bünyesindeki bütün birimlerin fiziki veya elektronik ortamlarda bulunan tüm veri varlıklarına ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

Kapsam'ın Detayı

 • KVKK için gerekli rehber dokümanların hazırlanması.
 • Kurum iş sözleşmeleri, üçüncü taraf sözleşmeleri ve genel ve sektörel kurum mevzuatı KVKK açısından incelenmesi.
 • Kurumda yönetim sistemi olarak kanuna uyum sağlamak için gerekecek politika, prosedür ve diğer dokümanların (Veri koruma, silme, imha, anonimleştirme) gözden geçirilmesi.
 • Kurumun var olan yazılı hizmet süreçlerin incelenerek süreçlerdeki kişisel verilerin tespit edilmesi ve veri envanteri listesi oluşturulması.
 • Kurumun Dosya Sunucusu üzerindeki dosyaların indekslenerek dosyaların içlerindeki kişisel verilerin tespiti için tarama yapılması.
 • Kişisel verileri ve kritik bilgi varlıklarını dikkate alan bir sınıflandırma yapılması.
 • Envanteri çıkartılan verilerin KVKK açısından veri riskleri analizi yapılması.
 • Kurumda tutulan kişisel verilerin ilgili mevzuat ve/veya oluşturulacak makul çerçeveye göre veri tutma limitlerinin belirlenmesi.
 • Veri yaşam döngüsü ve periyodik etkinlikler ile ilgili kurum ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 • KVKK Uyumunu sağlamak üzere kurgulanacak yapıda bulunması gereken birim/kişi görev tanımları ile ilgili tavsiyelerin dokümante edilmesi.
 • Envanterdeki verilerin MED- Mahremiyet Etki Değerlendirmesinin (PIA Raporu) yapılması.
 • 03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Aydınlatma, rıza ve vazgeçme beyanlarının gözden geçirilmesi.
 • Veri alma, kayıt, saklama ve silme operasyon süreçlerinin incelenerek, gerekli revizyonların önerilmesi.
 • Kurumun VERBİS’e kaydının yapılması. KVK kurumu ile iletişim sağlamak için veri sorumlusu irtibat kişisi atanması konusunda danışmanlık verilmesi.
 • KVKS (Kişisel Veri Koruma Sistemi) için gerekli organizasyon yapısının oluşturulması ve görev tanımlarının belirlenmesi.
 • KVKK’nın sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi ve kişisel verilerin korunabilmesi için gerekli teknoloji önerilerinin belge olarak sunulması. Bu kapsamda veri sızıntısı engelleme, veri maskeleme, şifreleme, psödönimleştirme, tokenize etme, anonimleştirme için gerekebilecek teknolojilerin incelenmesi. Gerektiği takdirde çözüm konumlandırması danışmanlığı verilmesi.
 • 01.2018 tarihli 2018/10 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler” konulu KVKK kararına uygun şekilde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin şifreli saklanması ve korunması için gerekli teknoloji ve sistem önerilerinin yapılması.
 • Erişim yetkileri incelenerek, gerekli düzenlemelerin önerilmesi, kritik ortamların/kişilerin ayrıştırılmasının sağlanması.
 • Bulut kullanımı incelenerek, gerekli tavsiyelerin sunulması.
 • Diğer yönetim standartları ile bütünlük arz etmek üzere belge ve sistemleri tekilleştirme tavsiyelerinin verilmesi.
KVKK
[mnky_heading title=”KVKK Eğitimleri” heading_tag=”h2″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″]

KVKK Farkındalık Eğitimi

İlgili sektöre özel bir yaklaşımla KVKK’nın hukuki, idari ve teknik gereklilikleri mevzuatla paralel bir şekilde örneklerle anlatılmaktadır. Kişisel veri tanımı, verinin işlenmesi, politikalar, kurul cezaları, tehditler ve çözümler, kişilerin (özel/tüzel) hakları ve sorumlulukları konusunda son kullanıcılara farkındalık kazandırılmaktadır.

KVKK Uyumluluk Süreci Eğitimi

KVKK Uyumluluk sürecinin yürütülmesinde izlenecek adımların uçtan uca anlatıldığı kapsamlı bir eğitim programıdır. Sektöre özel bir yaklaşımla mevzuatın hukuki, idari ve teknik gerekliliklerini yerine getirirken takip edilecek yol haritasıyla ilgili detaylı bilgilendirme sağlanmaktadır.

KVKK Teknik Tedbirler Eğitimi

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek için, Veri Güvenliği Rehberinde yer alan gerekli teknik tedbirler açıklanarak, verinin bütün noktalarda “siber güvenlik” bakış açısından güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair çözümler anlatılmaktadır.

Yöneticiler İçin KVKK Eğitimi

Sadece BT Yöneticilerinin ve Hukuk biriminin değil, diğer birim yöneticilerinin de kendi birimleri dahilinde işlenen kişisel verilerle ilgili farkındalık kazanması esastır. Eğitim kapsamında kurumun bilgi varlıklarının önemi, bunları koruma yolları ve iş süreçlerinde işlenen verinin kanuna aykırı işlenmesi durumunda, kuruma uygulanması öngörülen yaptırımlar anlatılacaktır. Yönetimin KVKK’ya yaklaşımının nasıl olması gerektiği gibi sektöre özel örneklemeler de kapsam dahilindedir.

KVKK eğitimi
[:en]

We bring together the disciplines of law, cyber security and governance so that the KVKK (Personal Data Protection Law) compliance process succeeds and truly benefits your business. If your goal is not just to harmonize on paper but to add value to your business, we are ready.

[mnky_heading title=”End-to-End KVKK Consultancy” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″ css_animation=”fadeIn”]

Purpose

The purpose of the compliance process consultancy to the Law No. 6698 is to protect the personal data by preventing the illegal processing of personal data and illegal access to the personal data in the institution and to ensure that the necessary legal, technical and administrative measures are taken.

Content

It includes information about all data assets of all units within the organization in physical or electronic media.

The detail of the content

Preparation of the necessary guide documents for KVKK. Institution business contracts, third party contracts and general and sectoral institution legislation in terms of KVKK. Reviewing the policies, procedures and other documents (data protection, deletion, destruction, anonymization) that will be required to comply with the law as the management system of the institution. Examining the existing written service processes of the institution, determining the personal data in the processes and creating a data inventory list. Scanning for the detection of personal data in the files on the File Server of the institution by indexing them. Making a classification that takes personal data and critical information assets into account. Analyzing data risks in terms of KVKK of the inventories. Determining the data retention limits of the personal data kept in the institution according to the relevant legislation and / or the reasonable framework to be established. Determining institutional needs regarding data life cycle and periodic activities. Documentation of recommendations regarding the unit / person job descriptions that should be in the structure to be designed to ensure compliance with KVKK. Making MED- Privacy Impact Assessment (PIA Report) of the data in the inventory. Reviewing the disclosure, consent and renunciation statements in accordance with the “Communiqué on the Procedures and Principles for Fulfilling the Obligation of Disclosure” published in the Official Gazette No. 30356 dated 03.2018. Proposing necessary revisions by examining data retrieval, recording, storing and deletion operations. Registration of the institution to VERBIS. Providing consultancy on assigning a data controller contact person to communicate with the KVK institution. Creating the necessary organizational structure for KVKS (Personal Data Protection System) and determining job descriptions. Presenting the necessary technology suggestions as documents for the healthy use of KVKK and protection of personal data. In this context, examination of technologies that may be required for data leakage prevention, data masking, encryption, pseudonymization, tokenization and anonymization. Providing solution positioning consultancy if necessary. In accordance with the KVKK decision on “Adequate precautions to be taken by the Data Controllers in the processing of Special Quality Personal Data” published in the Official Gazette dated 01.2018 and numbered 2018/10, making the necessary technology and system recommendations for the encrypted storage and protection of Special Quality Personal Data. Examining access authorizations, proposing necessary regulations, ensuring that critical environments / persons are separated. Examining the use of the cloud and providing necessary recommendations. Giving recommendations for deduplication of documents and systems in order to be integrated with other management standards.

KVKK
[mnky_heading title=”KVKK Trainings” heading_tag=”h2″ font_size=”20px” line_color=”#db2531″]

KVKK Awareness Training

With a special approach to the relevant sector, the legal, administrative and technical requirements of the KVKK are explained with examples in parallel with the legislation. End users are made aware of personal data definition, data processing, policies, board penalties, threats and solutions, rights and responsibilities of individuals (private / legal).

KVKK Compliance Training

It is a comprehensive training program in which the steps to be followed in the execution of the KVKK Compliance process are explained end-to-end. Detailed information is provided on the road map to be followed while fulfilling the legal, administrative and technical requirements of the legislation with a sector-specific approach.

KVKK Technical Measures Training

In order to prevent unlawful processing of personal data and unlawful access to personal data, the necessary technical measures in the Data Security Guide are explained, and solutions for how to secure the data from the “cyber security” point of view at all points.

KVKK Training for Management

It is essential that not only IT Managers and Legal unit but also other unit managers gain awareness of the personal data processed within their own units. Within the scope of the training, the importance of the information assets of the institution, the ways to protect them and the sanctions to be applied to the institution in case of illegal processing of the data processed in the business processes will be explained. Sector-specific examples are also included in the scope, such as how the management should approach KVKK.

KVKK eğitimi
[:]