22 Nis, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS Kamuoyu Duyurusu

Kurulun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmiştir.

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 16’ncı maddesinde;

(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. 

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” hükmü ile Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü ile aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan;

 “Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.” hükmü gereği Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kurul tarafından re’sen idari yaptırım uygulanabilecektir.

Bu kapsamda Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlanmıştır.

Sonuç:

Verbis kayıt yükümlülüğü olan kurum ve kuruluşların 31.12.2021 tarihine kadar kayıt yükümlülüğünü yerine getirme zorunluluklarının net bir şekilde yer verildiği KVKK Kamuoyu duyurusunda ayrıca veri sorumluları hakkında idari yaptırım uygulanacağı net bir şekilde belirtilmiştir. 

Veri sorumlularının verbis kayıt yükümlülüğüne uygun şekilde hareket etmeleri, eksik kayıtların tamamlanması, Veri sorumlularının bu konu hakkında gerekli tedbirleri almaları, gerekirse destek almaları  yüksek miktarda cezaların alınmaması için çok önemlidir. 

Duyurunun tamamına ulaşmak için; KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK | Kamuoyu Duyurusu (VERBİS)


Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.


 

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram